Skorsteinens funksjon og betydning for peisovnen

Skorsteinens primære funksjon er å lede røyken vekk fra peisovnen og ut av huset. Men, dette er ikke skorsteinens eneste funksjon, da den også skal:

 • sikre, at det trekkes nok luft inn i peisovnen, slik at ilden brenner rent.
 • lede røyken vekk, slik at det ikke oppstår plager for omgivelsene.

Vi håper, at informasjonene om skorsteinens funksjon og betydning for peisovnen kan hjelpe dere til å finne den riktige skorsteinsløsning og med denne få det fulle utbyttet av peisovnens egenskaper.

Besøk vår skorsteinsberegner www.skorstensberegning.dk, hvor du lett kan beregne din skorstein.

 • Betydning
 • Plassering
 • Skorsteinstrekk

Skorsteinens betydning for peisovnen

For at en peisovn skal kunne fungere perfekt må det være tilstrekkelig trekk i skorsteinen. Skorsteinen er peisovnens motor, som driver forbrenningen og uten en velfungerende skorstein med korrekt trekk, brenner ikke peisovnen ordentlig. Dette kan bl.a. gi anledning til problemer med å tenne opp, røyk i stuen, dårlig forbrenning og røykutvikling, som kan være sjenerende for nabolaget.

Det er varmen i røyken, som lager skorsteinstrekket. Trekket oppstår på grunn av temperaturforskjellen mellom luften/røyken inne i skorsteinen og temperaturen utenfor. På denne måten dannes en oppovergående luftstrømning, som forsterkes jo høyere skorsteinen er og jo bedre skorsteinen er isolert. Stålskorsteiner er derfor normalt bedre end murte skorsteiner, fordi de raskere og lettere varmes opp og holder bedre på varmen pga. god isolering.

Det ideelle skorsteinstrekket ligger mellom 12-15 Pascal, Pa, men varierer naturlig i løpet av året fra høyest om vinteren til lavest i sommer månedene.

Samarbeidet mellom peisovn og skorstein er derfor avhengig av et korrekt skorsteinstrekk. Denne faktoren er vesentlig, når plassering av peisovn og især skorsteinshøyden skal vurderes. Omkringliggende høye trær, bygninger og husets plassering (høyt/lavt) stiller krav til ”høyden” på skorsteinen. Vinden utenfor spiller også en rolle, da den kan forsterke eller redusere trekket alt etter lokale forhold, så her er høyden på skorsteinen også avgjørende.

En annen og ny vesentlig faktor, som skal tas hensyn til, er husets tilstand.

Hus isoleres/tetnes oftere i dag enn for 10 år siden. Det bygges lavenergihus med genvex-systemer og store avtrekk og disse faktorerene bevirker ofte, at det er kamp om luften i huset. Dette resulterer ofte i, at peisovnen mister ”pusten”. Her anbefaler vi Aduro peisovner med air-tilkobling (ekstern lufttilførsel).

En god skorstein er altså en forutsetning for, at peisovnen fungerer tilfredsstillende.

Plasseringens betydning for skorsteinstrekket

Skorsteinens plassering på taket er avgjørende for skorsteinstrekket. Herunder kan du se en illustrasjon over de tre sonene, hvor skorsteinen kan være plassert, og de tre sonenes betydning.

Sone 1

I sone 1 kan du være forholdsvis sikker på, at skorsteinstrekket er bra. Trekket kan bli påvirket av store trær og andre bygninger, som står nærme skorsteinen.

Sone 2

I sone 2 kan du oppleve, at skorsteinstrekket ikke er bra i perioder. Trekket vil spesielt bli påvirket av vindretningen, men store trær og andre bygninger, som står nærme skorsteinen kan også påvirke trekket.
Aduro anbefaler: Opplever du vanskeligheter i sone 2, kan dette avhjelpes ved å forlenge skorsteinen, slik at den kommer inn i sone 1, eller montere en Aduro DraftOptimizer.

Sone 3

I sone 3 vil du oppleve, at skorsteinstrekket ofte ikke er så bra.
Aduro anbefaler: For å unngå vanskeligheter når skorsteinen er plassert i sone 3 bør du montere en Aduro DraftOptimizer allerede ved installasjon.

Skorsteinens trekk og trekkets betydning

Trekket i skorsteinen har stor betydning for peisovnens funksjon på flere måter.

Årsaker til dårlig skorsteinstrekk

Det kan være flere forskjellige årsaker til dårlig trekk i skorsteinen, men herunder har vi listet noen av de vanligste:

 • Skorsteinen er for lav og kommer dermed ikke over mønet (se Plassering for tegning)
 • Huset ligger i le av høye trær eller hus
 • Skorsteinen er utett og trekker inn falsk luft (eksempelvis ved manglede fuger eller dårlig isolering)
 • Det er undertrykk i huset, slik at peisovnen ikke får nok luft (pga. Kjøkkenvifte/ ventilasjonsanlegg)
 • Huset er helt enkelt for godt isolert, slik at peisovnen ikke mottar nok luft til forbrenningen

Forbedring av dårlig skorsteinstrekk

Et dårlig skorsteinstrekk kan i noen tilfelle forbedres ved en høyere røykgasstemperatur, så korrekt opptenning er veldig viktig. F.eks. vil tørt tre gi bedre forbrenning og en høyere temperatur i ovnen, hvilket vil øke trekket i skorsteinen. Motsatt kan fuktigt ved forverre skorsteinstrekket, da temperaturen i ovnen blir lavere, hvilket gir mindre oppdrift i skorsteinen. Vi anbefaler å bruke kløvet birke- eller bøketre med en fuktighet på maks 18%.

Uteblir effekten ved korrekt fyring, kan et bedre skorsteinstrekk skapes ved å:

 • Forlenge høyden på skorsteinen
 • Montere en ”aspirotor” - en roterende pipehatt som øker trekket markant og minimerer risikoen for røyknedslag
 • Montere en røyksuger på skorsteinen – eksempelvis Aduro DraftOptimizer
 • Sikre skorsteinen for utettheter ved f.eks. rense-lem, samlinger og evt. mangelfull isolering

Ta eventuelt en dialog med skorsteinsfeieren og la skorsteinsfeieren vurdere dette.