Slik får du suksess med din Aduro Hybridovn

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Feilfinding
 • Tilkobling til wifi

Slik fyller du pellets på H1

The Aduro Hybrid has an integrated pellet container with room for 15 kilograms og wood pellets. Click the photo to see, how to load pellets with the accompanying funnel.

Aduro H1 har en integrert pelletssilo med plass til 15 kg trepellets. Se hvordan du fyller på pellets med den medfølgende trakten her.

Kan Aduro H1 fyre 24/7?

Svaret er JA. Det krever bare litt rengjøring. Hvis du ønsker å bruke pelletsfunksjonen flere dager i strekk, er det nødvendig å skrape aske og kullrester ut fra ovnen underveis i fyringen. Vi anbefaler alltid å rengjøre ovnen når den er kald, men rengjøring av brennhulen kan foregå mens ovnen er i bruk. I denne filmen viser vi deg hvordan (8:00-8:25). Intervallet for rengjøring er i høy grad påvirket av pelletskvaliteten. Derfor er det viktig at du kun benytter godkjente trepellets, da enkelte pelletstyper etterlater mer aske og kullrester enn andre. Vår erfaring er at de fleste kunder med en god skorsten kan fyre i 50 timer på varmenivå 1 - innen det blir nødvendig å rengjøre ovnen.

Slik sikrer du korrekt skorstenstrekk med Aduro DraftOptimizer

Pelletsfyring krever et stabilt skorstenstrekk. Det er særlig viktig å sikre et jevnt og konstant skorstenstrekk ved fjernopptenning av ovnen, da du ikke har mulighet for å holde øye med og eventuelt gripe inn i opptenningen.

Aduro DraftOptimizer er en røyksuger som skaper et stabilt og godt skorstenstrekk. Les mer her.

Når du anvender Hybridovnen med Aduro DraftOptimizer (ADO) har du to muligheter:

 1. Du kan bruke ADO manuelt - enten med medfølgende potentiometer/regulering eller med en fjernkontroll. Vær oppmerksom på at du skal benytte samme innstilling hver gang.
 2. Du kan la Hybridovnen styre ADO.

Dersom du velger sistnevnte løsning vil Hybridovnen starte ADO når ovnen er i pelletsmodus. Dersom du skifter fra pellets til vedfyring, vil ovnen holde ADO i gang sålenge røyktemperaturen er over 50 grader.

Dersom du vil ha hjelp fra ADO til å tenne vedkubber kan du sette ovnen i pelletsmodus i ett minutt og deretter stoppe den. Etterfølgende vil ADO arbeide i 5 minutter.

Slik fungerer Hybridovnens romtemperaturregulering

Ovnen tilpasser seg de tre varmenivåene og regulerer varmenivået hvert tiende minutt avhengig av ønsket romtemperatur. Dersom temperaturen er én grad mer eller mindre enn den ønskede romtemperatur, reguleres varmenivået automatisk inntil ønsket temperatur oppnås (maksimalt ett nivå av gangen). Se utdypende forklaring nedenunder:

 1. Dersom ovnen ikke er i drift og den valgte romtemperatur er høyere enn den faktiske temperaturen i rommet startes ovnen.
 2. Dersom ovnen er i drift, temperaturreguleringen i appen benyttes og røyktemperaturen har vært høyere enn laveste røyktemperatur for varmenivå 1, telles tiden hvor romtemperaturen er enten mindre enn 1 grad for lav eller 1 grad for høy. Se punkt 3 for mer informasjon.
 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad under ønsket romtemperatur, går ovnen automatisk et driftstrinn (varmenivå) opp etter få sekunder ved første nivåskift. Dersom den lave romtemperaturen vedvarer i mer enn 10 minutter, vil kontrollstyringen øke med enda et driftstrinn, fra nivå 2 til nivå 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad høyere enn ønsket temperatur går varmenivået ett trinn ned med det samme. Fortsetter romtemperaturen med å være mer enn én grad for høy i mer enn 10 minutter, justeres varmenivået enda et trinn ned, dvs. fra varmenivå 3 til varmenivå 2 eller fra varmenivå 2 til varmenivå 1.

Varmenivået skiftes kun omgående én gang - heretter skjer alle skift med minimum 10 minutters intervaller.

Hvorfor slukkes pelletsfunksjonen noen ganger først ved en røyktemperatur 300°C+, når det står i brukerveiledningen at den slukkes ved 280°C?

Når røyktemperaturen når cirka 280°C slukkes pelletsfunksjonen. Utslukningsprosessen varer i 5 minutter og sørger for at augene renses for resterende pellets. Viften kjører på maksimalt nivå og temperaturen stiger ytterligere i løpet av de 5 minuttene, hvilket gjør at ovnen godt kan nå å komme opp på 300°C før den egentlige pelletsfunksjonen slukkes.

Hva er optimal røyktemperatur ved de tre forskjellige varmenivåene?

Det avhenger av ovnens innstillinger og skorsteinen, men ved optimal installasjon vil røyktemperaturen ligge på følgende: varmenivå 1: 130-150 grader, varmenivå 2: 165-200 og varmenivå 3: 235-265.

Slik fungerer appen

Første skjermbilde

 • Driftsstatus: Opptenning, Drift, Stopp, Vedfyring, Avslått, Alarm
 • Varmenivå: 1,2,3 eller temperaturstyring
 • Røykttemperatur
 • CO-nivå: Grønn indikator er OK. Hvis indikatoren blir gul senker Hybridovnen varmenivået til 1, og blir indikatoren rød slås ovnen av.
 • App-versjonens nummer
 • Innstillinger: Her kan du velge mellom varmenivå- og romtemperaturstyring. Dersom ikonet blinker grønt er pelletsfunksjonen satt i gang - men ovnen venter på at røyktemperaturen senkes til 100 grader. Når røyktemperaturen er maksimalt 100 grader settes pelletsfunksjonen i gang.

Andre skjermbilde

 • Med et enkelt trykk på skjermen skifter du mellom varmenivå- og romtemperaturstyring.

Tredje skjermbilde

 • Av- og på-knapp
 • Språkvalg og innstillingsguide (skal du ut av guiden lukkes appen og startes opp igjen)

Slik fungerer timeren/ukesprogrammet

Timeren/ukesprogrammet gjør det mulig å planlegge driften av ovnen i løpet av uken. Når du går inn i 'Innstillinger' åpnes et nytt vindu, hvor du kan regulere varmenivået, romtemperaturen og tidsstyringen. Dersom du klikker på klokke-symbolet åpnes en tidstabell, hvor du kan programmere driften av ovnen i løpet av uken.

Du kan se om timeren er aktivert ved å se på det runde "start"-symbolet over det danske flagget. Når symbolet sier 'sluk' ("stopp") betyr det at timeren er aktivert.

Det er viktig at du på forsiden av app-en kan se et klokke-symbol (under bildet av ovnen) da dette betyr at timeren er aktiv, og at ovnen er programmert til at følge timeren.

Bildet til høyre er et skjermbilde som viser hvordan app-en ser ut når du klikker på klokke-symbolet. Alle dager og tidspunkter er markert med grønn til å begynne med. Øverst på skjermen står det fem ikoner som vi forklarer nedenunder:

Det røde ikonet er av-knappen som du bruker når du ønsker at ovnen skal slukkes på bestemte tidspunkter. Du kan markere de dager/tidspunkter på dagen, hvor du ønsker at ovnen skal være slukket, med rød farge.

Det blå ikonet er romtemperaturen. De dager hvor du ønsker en bestemt romtemperatur, kan du markere gjeldende felter med blå farge i tabellen. Tidsstyringen innstiller seg etter valgt romtemperatur. Det grønne ikonet er varmenivået, dvs. de tre varmeintervallene som det er mulig å velge mellom i app-en. På samme måte som med romtemperaturen, kan timeren huske hvilket varmenivå som har blitt valgt. Dette er nivået som ovnen justerer seg etter på de tidspunkter som er markert med grønn farge.

Ikonet med de to pilene er "gjenstart”-knappen. Denne funksjonen husker og gjenstarter tabellen til utgangspunktet. Ikonet med bildet av en disk/driver er lagre-funksjonen som du trykker på når du har valgt en tidsplan.

Eksempel på hvordan tidsstyringen fungerer

Du kan programmere ovnen slik at romtemperaturen ligger på for eksempel 25°C fra kl. 00.00 til 12.00. Fra kl. 12.00 kjører ovnen videre på det valgte varmenivået. Se eksempel på bildet til høyre. Du kan imidlertid ikke fortelle ovnen at du ønsker en romtemperatur på 25°C fra kl. 00.00 til 12.00, for så å endre temperaturen til 20°C fra kl. 12.00. Dersom du ønsker å regulere temperaturen i løpet av dagen, er det kun mulig å veksle mellom ønsket temperatur og varmenivå, og ikke mellom romtemperatur og romtemperatur.

Feilfinding

Feil og info Grunn Utbedring
Sikringen går når jeg tilkobler ovnen. Strømkabelen er beskadiget og kortslutter, når jeg tilkobler ovnen. Skift kabel. Vi bruker en standardkabel. Har du en lignende kabel kan du prøve å tilslutte denne. Ellers bør du kjøpe en ny kabel.
Kan ikke forbinde app og peisovn til WiFi-nettverk Det er viktig at det er en stabil WiFi-dekning der Hybridovnen er installert. Hvis du ikke har en god dekning, kan det være vanskelig få forbundet ovnen med Cloud-løsningen - og det kan derfor forekomme en ustabil drift. Last ned en WiFi Analyzer-app og sjekk WiFi-signalet.
Installer router/WiFi tett på ovnen.
Gjenstart appen og prøv igjen.
Jeg har problemer med forbrenningen. Røykveiene er tilstoppet av sot og støy. Sjekk at røykveiene er gjort rene. Dette gjelder spesielt når ovnen har vært i bruk en stund. Rengjør innsiden av peisovnen og røykrøret som beskrevet i manualen.
Kan ikke finne nettverk når det er introdusert et nytt software i styringen på Hybridovnen Software Lukk appen.
Slå av strømmen til Hybridovnen.
Slå på strømmen og åpne appen igjen.
Mislykket opptenning 1 = ingen pellets
2 = hull til opptenningsluft dekket av slagg
3 = defekt vifte
4 = defekt elektrisk tenner
1 = Sjekk pelletssiloen.
2 = Rengjør fyringskoppen og rist fri for slagg. Bruk evt. en spatel til å skrape rent. Rengjør slagg og aske fra lufthull til el-tenner innefra sneglen. Benytt evt. en liten, rettsporet skrutrekker.
3 = Skal evt. utskiftes. Kontakt servicemontør.
4 = Skal evt. utskiftes. Kontakt servicemontør.
CO-sensor er gul/rød CO-sensoren sitter ved pelletssjakten og skal sikre at det ikke fyres når det ikke er et tilstrekkelig skorstenstrekk. Her er det tre feilmuligheter:
1 = aske og kullrester i brennhulen
2 = for lavt skorstenstrekk
3 = nye pellets med støv og avgassning
Avhengig av årsak:
1 = rens brennhulen.
2 = forbedre skorstenstrekket - evt. med røyksugeren Aduro DraftOptimizer.
3 = åpne et vindu i rommet og la døren foran pelletssiloen stå åpen i 10 minutter.
Pelletsposen kan åpnes 24 timer på forhånd for å sikre avgassning av pelletsene.
Ovnen går over i varmenivå 1 med 100 % effekt på viften (full utlufting) når CO-måleren viser gult.
Alarm: Luftspjeld 2 er lukket Evt. lukket pga. rengjøring? Åpne luftspjeldet (se manual).
Alarm: Døren er åpen Åpen dør
Defekt dørkontakt.
Lukk døren.
Hvis feilen fremdeles er aktiv kontaktes servicemontør.
Alarm: Ingen brensel 1 = sjekk pelletssiloen. Kjøp pellets
eller benytt ved.
Alarm: Ingen brensel (falsk positiv alarm) Ovnen fyrer ved for lav temperatur på det valgte varmenivå. Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Lukk trespjeldet slik at det står i posisjon 5 (se manual).
Fyll på pellets slik at temperaturen øker. Forsøk eventuelt å justere viften etterfølgende. Les mer på vår kundeserviceportal.
Alarm: Mislykket opptenning For dårlig skorstenstrekk.
Ingen pellets i siloen.
Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Sjekk pelletssiloen.
Sot på glasset. Pelletsforbrenning vil alltid etterlate støv på rutene. For dårlig skorstenstrekk.
Trespjeldet er lukket og rutenes funksjon er slått av.
Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Åpne treluftspjeldet slik at det står mellom posisjon 2 og 3 (se manual).
Pelletsfunksjonen avbrytes etter påfylling av ved. Døren er ikke lukket skikkelig.
Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.
Lukk døren.
Lukk døren innen det har gått 3 minutter.
Pellets overfyller brennhulen. For dårlig skorstenstrekk.
Aske og kullrester i brennkammeret.
Brennhulen har ikke korrekt plassering i brennkammeret.
Ny type pellets.
Avhengig av årsak:
Rens brennhulen.
Lukk spjeldet til treforbrenningen slik at det står i posisjon 5 (se manual).
Plasser brennhulen i riktig posisjon slik at den ligger tett inntil bakveggen og bunnen av brennkammeret.
Avbrenning av pellets på et stabilt varmenivå minsker risikoen for overfylling av pellets i fyringskoppen sammenlignet med hyppig veksling mellom varmenivå.
Forbedre skorstenstrekket - evt. med røyksugeren Aduro DraftOptimizer.

Bruk samme type pellets som tidligere har gitt en god forbedring.

Kontakt servicemontør som kan justere pelletsmengden og viften.

Her finner du en veiledning til hvordan du forbinder mobilen til hybridovnens wifi-modul samt hvordan du forbinder hybridovnen til husets wifi.